TOP NEWS ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σημαντικά θέματα για τη Μεσσηνία εγκρίθηκαν σήμερα, 6 Απριλίου, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Πρόταση για Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για το  έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας και 24ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ και ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ102 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού: 19.790.000 €.

Η βελτίωση της 22ας και 24ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη καθώς και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), σε συνδυασμό με την κατασκευή της 7ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Λάμπαινα και την υπό μελέτη οδό Αρφαρά – Λάμπαινα, συνδέει άμεσα την Αρχαία Μεσσήνη με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Καλαμάτας.

Το μήκος του τμήματος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη είναι 9,650 χλμ. και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο) είναι 0,797 χλμ.

Το έργο στοχεύει :

        Στην αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των αξόνων που παρεμβαίνει.

        Στην ομαλή κυκλοφορία και στην αύξηση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου.

        Στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων οδών.

        Στην αύξηση των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης.

        Στην σύνδεση Αρχαιολογικών Χώρων του Νομού Μεσσηνίας.

        Στην ανάπτυξη των ορεινών Οικισμών του εσωτερικού του Νομού Μεσσηνίας.

Η πράξη, σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί προβλέπεται να υλοποιηθεί σε πέντε υποέργα.

Υποέργο 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας και 24ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ και ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ) – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Το υποέργο αυτό αφορά τις εργασίες χωματουργικών, επενδεδυμένων τάφρων, ερεισμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών καθώς και τα τεχνικά  έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν (σήραγγα εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut&cover) μήκους 84,14 μέτρα, δύο γέφυρεςμήκους 10 μέτρων επί της 24ης επαρχιακής οδού, μια γέφυρα μήκους 10,00 μέτρων, επί της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), τοίχουςαντιστήριξης, μικρούς οχετούς και αποστραγγιστικές – αποχετευτικές τάφρους).

Επιπλέον το έργο προβλέπει κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδες και διαγράμμιση λωρίδων κυκλοφορίας, αποκλεισμένων επιφανειών), ασφάλιση οδού (στηθαία ασφαλείας), οδοφωτισμό κόμβων και σήραγγας εκσκαφής καθώς και έργα  πρασίνου.

Υποέργο 2:Απαλλοτριώσεις

Υποέργο 3: Εργασίες αρχαιολογίας

Υποέργο 4: Δίκτυα ΟΚΩ

Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος

Προγραμματική σύμβαση για κάστρο Μεθώνης

Μετά την αυτοψία στοκάστρο της Μεθώνης, στις 15 Ιανουαρίου, του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Γεωργίου Διδασκάλου,του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα, του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, άλλων αυτοδιοικητικών  και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπ. Πολιτισμού, ακολούθησε η επεξεργασία όλων των θεμάτων που τέθηκαν και καταρτίστηκε πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του κάστρου.

Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασηςγια το έργο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτών αρχαιολογικών εργασιών». Η προγραμματική αφορά την συνεργασία του Υπ. Πολιτισμού &Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου Νέστορος για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και έχει  προϋπολογισμό 475.000 €. Το εν λόγω ποσό αφορά τη συμμετοχή του Υπουργείου κατά 195.000 €,της Περιφέρειας για ποσό 250.000 € ενώ η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστοροςανέρχεται σε ποσό 30.000 €.

Αντικείμενο της προγραμματικής είναι:

  • η εκπόνηση μελετών στερέωσης στο δυτικό και ανατολικό επιθαλάσσιο τείχος,
  • η εκπόνηση μελετών στερέωσης και αποκατάστασης για το επιθαλάσσιο οχυρό Μπούρτζι
  • η ανάθεση ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση της Ακρόπολης του κάστρου, της διαδρομής πρόσβασης και των πυλών
  • η υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ανάδειξη του Κάστρου (καθαρισμοί, αποχωματώσεις, ανασκαφικές εργασίες κλπ.).
  • εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση των οθωμανικών λουτρών

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εκτιμάται ότι το σύνολο των μελετών και εργασιών που προβλέπει θα ολοκληρωθεί σε  30 μήνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ

Εγκρίθηκε επίσης η προγραμματική σύμβαση, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ. 1888», προϋπολογισμού 300.000 €, η οποία χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε ο Μεσσηνιακός Γ.Σ., οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν:

  • την αντικατάσταση του υπάρχοντος φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα
  • την δημιουργία κατάλληλης υποδομής, από την οποία θα αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα
  • την εγκατάσταση του συστήματος διαβροχής του χλοοτάπητα.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ7ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑ – ΣΤΑΣΙΜΟ – ΟΡΙΑΝΟΜΟΥ)», με προϋπολογισμό 460.000 €. Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης του καταστρώματος της επαρχιακής οδού (ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, σημάνσεις) και στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εν λόγω τμήμα της 7ης επαρχιακής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποίησετε. Accept Read More